Llojet e tjera të Turizmit

Other forms of tourism
Village Jezerc has adequate space for hiking paths and mountaineering trails. From the village Jezerc
towards other villages like: Shushice, Kashtanjevë and villages from other municipalities near Jezerc,
have enough space for walking trails, cycling, horseback riding, but also other outdoor tourist activities,
which enable the enjoyment of many natural tourist attractions of the region. For certain groups of
tourists (mountaineers) there is the possibility of walking from Jezerc to the top of Pashallore / Bajrak
on Suharekë. These mountains also enable the development of other types of tourism such as: rural
tourism, hunting, etc..

 
Llojet e tjera të Turizmit
Fshati Jezerc ka hapësira të përshtatshme për shtigje të ecje dhe bjeshkatari. Nga fshati Jezerc në drejtim
të fshatrave tjera si: Shushice, Kashtanjevë dhe fshatrat e komunave tjera afër Jezercit, kanë hapësirë të
mjaftueshme për shtigje të ecjes, çiklizmit , kalërimit por edhe aktiviteteve tjera turistike në natyrë. të cilat
mundësojnë shijimin e atraksioneve turistike natyrore të këtij rajoni. Për grupe të caktuar të turistëve (
bjeshkatarëve) ekziston mundësia e ecjes nga Jezerci e deri në majën e Pashallores/ Bajrakut mbi
Suharekë. Këto bjeshke po ashtu mundësojnë edhe zhvillimin e llojeve tjera të turizmit si: turizmit rural,
gjuetisë, etj.