Bifurkacioni

The Bifurcation of Nerodime river is a rare phenomenon where the water of a river pours in two different
seas, The Black Sea and The Aegean Sea. In Latin America it is found another same phenomenon in the
river Orinoko, so that together with the river Nerodime, they are examples in global level.

Bifurkacioni i lumit Nerodime, është fenomen i rrallë ku uji i një lumi derdhet në dy dete, në Detin e Zi
dhe Egje. Në Amerikën Latine gjendet edhe një dukuri e njëjtë në lumin Orinoko kështu që bashkë më
lumin Nerodime, janë shembujt në nivel global.